ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

“Спечели награда от Токуда Банк”

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “Спечели награда от Токуда Банк ”, наричана по–долу за краткост ПРОМОЦИЯТА, се организира и провежда от Р-22 ЕООД с[ ЕИК: 121319504, създаващо програма Радио ENERGY, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. С участието си в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://www.radioenergy.bg

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или изменя Официалните Правила, като допълненията и/или измененията промените влизат в сила от датата на официалното им публикуване на Интернет адрес: http:// www.radioenergy.bg

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията стартира на 13.12.2021 г. и продължава до 17.12.2021 г. включително.

4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: http:// www.radioenergy.bg при условията на т.2.3. от настоящите правила.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Право на участие в Промоцията имат всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България към момента на участието си.

5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Радио ENERGY, служители на Токуда Банк, служители на V-Consulting, а така също и служителите на българските дружества, в които пряко или непряко участва Fresh Media Bulgaria.

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на т. 5.1. и/или т. 5.2., то той има право да анулира получената от него награда,респ. да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

5.4. Всеки участник, който се включи в промоцията се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Промоцията.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Участието в промоцията се случва само в Instagram профила на Радио ENERGY https://www.instagram.com/radioenergy.bg.

6.2. Всеки ден, в периода на промоцията, в Инстаграм профила на Радио ENERGY ще бъдат публикувани снимка и въпрос. За да участват, потребителите трябва да отговорят правилно на зададения въпрос с коментар под поста.

6.3. Всеки ден, на случаен принцип се избира един, от всички отговорили правилно на дневния въпрос, който печели дневната награда. Изтегленият участник ще бъде уведомен чрез лично съобщение, а имената на всички печеливши се публикуват ежедневно на интернет страницата на радио ENERGY www.radioenergy.bg.

6.4. Описание на наградите:

Технически параметри: Метал: мед, проба 999/1000 с масивно покритие от злато, проба 999/1000 и дигитално оцветяване, тегло 30 гр, диаметър 40 мм

Медална емисия „Елен с подаръци“
Медална емисия „Дядо Коледа на ски“

Технически параметри: Метал: сребро, проба 333/1000 с дигитално оцветяване, тегло 9,2 гр, диаметър 32,5 мм

Медална емисия „Дядо Коледа на море“
Медална емисия „Дядо Коледа за риба“
Медална емисия „Дядо Коледа пътува“

ЧАСТ 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. В случай, че Организаторът на успее да установи контакт с някой от печелившите в рамките на 3 дни след официалното им обявяване на сайта или те не потърсят наградата си, Радио ENERGY си запазва правото да изтегли нов печеливш.

7.2. Организаторът  не се ангажира с поемане на транспортните разходи за придвижването на печелившия до офиса на Радио ENERGY, с цел получаване на наградата.

ЧАСТ 8. ПЕЧЕЛИВШ, ПРЕТЕНЦИИ, ВАЛИДНОСТ НА РЕГИСТРАЦИИ

8.1. Наградата  ще се предостави на участник, имащ право да участва в промоцията, срещу удостоверяване на възрастта си посредством валиден документ за самоличност.

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.Организаторът не носи отговорност за: грешни имена на потребители и грешно подадени от участник в промоцията данни за телефон или имейл адрес, както и за временна недостъпност или повреда на Инстаграм платформата.

9.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху профил не засягат принципа на присъждане на наградата от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания подлежат на проверка от Организатора. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на промоцията. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградата.

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни  обстоятелства.

ЧАСТ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 12. ПУБЛИЧНОСТ

12.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

12.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и след това.

ЧАСТ 13. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието си в промоцията лицето изрично се съгласява, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на промоцията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата промоция, както и с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на Радио ENERGY.

13.2. Участникът се е запознал с Уведомлението относно обработката на лични данни за целите на организирани игри, конкурси и гласувания, публикувано от Организатора на страницата му в интернет.

 

13.3. Токуда Банк АД няма да обработва и няма да има достъп до личните данни на участниците в промоцията „Спечели награда от Токуда Банк“ и в тази връзка не носи отговорност, съгласно изискванията за обработване на лични данни, предвидени в действащото законодателство относно защитата на данните.

 

13.4. Потребителят носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на регистрацията

 

 [P1]Организаторът следва да посочи ЕИК и/или седалището си/ адреса си на управление, за да не се стигне до спорове, ако съществува и друго дружество със същото наименование.