Уведомление относно обработката на лични данни

Уведомление относно обработката на лични данни за целите на организирани игри, конкурси и гласувания

Радио Енерджи е ангажирано със защитата на личните данни на своите слушатели и потребители. В настоящата информация се описва обработването на личните данни, които събираме от Вас при участието Ви в програми и предавания, както и организирани от нас игри, конкурси и гласувания.

Кой ще бъде администраторът на данни?

Администраторът на Вашите лични данни е Р 22  ЕООД – търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121319504 с адрес: гр. София 1404, ул. "Рикардо Вакарини" 6, Телефон:  02 / 951 51 00, Ефирен телефон: 02 / 951 55 35, Email: office@radioenergy.bg и интернет страница: http://radioenergy.bg/   (Наричано за краткост „ние“, „нас“ „Радио Енерджи“, „Дружеството“).

Какви данни събираме?

Обработваме следните лични данни: Вашите имена, email адрес, телефон и населено място по местоживеене. В някои случаи можем да поискаме потвърждение и за Вашата възраст, тъй като за участието в някои от организираните от Радио Енерджи игри се изисква да сте навършили 18 годишна възраст.

С каква цел се обработват данните?

Ние обработваме Вашите лични данни с цел регистрирането на участието Ви и/или отчитането на Вашия вот в програми и предавания, както и организирани игри, конкурси и гласувания, определяне на спечелилите в игрите, обявяване имената на съответния печеливш участник – в ефира на Радио Енерджи, включително публикуването им в интернет страницата на организаторите, респ. във фейсбук, и успешното връчване на съответните награди.

Радио Енерджи гарантира, че Вашите лични данни няма да бъдат обработвани за други, несъвместими с посочените по-горе цели.

Как събираме Вашите данни?

Ние събираме лични данни единствено и директно от Вас, като:

Попълните съответната регистрационна форма, предоставена на нашата интернет страница;

Се свържете с нас по телефон;

Се включите в някоя от организираните от Радио Енерджи игри, провеждани на timeline във Фейсбук страницата на Радио Енерджи …………………., и по специално чрез едно от следните активните действия: публикуването на коментар, „харесване“, публикуване на съдържание или изпращане на лично съобщение.

 

На какво правно основание се обработват данните?

Освен когато е посочено друго, обработването на Вашите лични данни е доброволно и се прави с Вашето доброволно предоставено съгласие. Непредоставянето на исканите лични данни обаче може да доведе до невъзможност от наша страна да Ви регистрираме като участник в излъчваните от нас програми и предавания и/или да отчетем Вашия вот или участие в организирани от нас игри, конкурси и гласувания, или да доведе до невъзможност да доставим спечелена от Вас награда.

Допълнително, когато участвате в излъчвани от Радио Енерджи програми и предавания, ние сме задължени съгласно Закона за радио и телевизията да съхраняваме записите на тези програми, включващи Вашето участие и предоставените от Вас данни в ефир, за срок, определен съгласно Закона за радиото и телевизията.

Колко дълго се съхраняват личните данни?

Съхраняваме личните Ви данни не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които тези лични данни са били събрани и за не повече от 3 месеца от момента на тяхното събиране, освен ако приложимото законодателство изрично изисква личните данни да се обработват за по-дълъг период.

Ако участвате в излъчвани от Радио Енерджи програми и предавания, ние сме нормативно задължени да съхраняваме записите на програмите в продължение на 3 месеца, считано от датата на излъчването им.

Ще изтрием и заличим личните данни с изтичането на горепосочените срокове или ако:

оттеглите съгласието си, което е основание за обработване на данните, и вече не е налице друго законово основание за обработването им;

ако възразявате срещу обработването на данните и няма надделяващо законно основание за това, или ако възразявате срещу обработване на данните с цел директен маркетинг;

личните данни са обработени незаконосъобразно;

личните данни трябва да се изтрият с цел спазване на законово задължение, с което е обвързано Дружеството.

Изтриването не се прилага дотолкова, доколкото обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което изисква от нас да обработваме данни, или за изпълнение на задача от обществено значение, или в изпълнение на официално пълномощие, предоставено на Дружеството (ако има такова); за архивни цели от обществено значение, за цели на научни или исторически изследвания или статистически цели; или за установяване, повдигане или защита на съдебни искове на Дружеството.

 

Прехвърлят ли се данни в други страни?

Ние не прехвърляме Вашите лични данни в страни или територии извън Европейската икономическа зона, освен ако тази страна или територия гарантира достатъчно високо ниво на защита или ако Вие изрично се съгласите данните Ви да бъдат прехвърляни в други страни.

Как защитаваме личните данни?

Ще предприемем всички необходими действия, за да гарантираме сигурността на личните данни и да избегнем достъп до тях, събиране, използване, разкриване, копиране, изменяне, разпореждане, изтриване или друга неправомерна употреба от страна на неупълномощени лица.

Какви още са Вашите права?

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме Ваши лични данни, Вие, субектът на данните, имаме следните права:

Право да оттеглите съгласието си – когато обработваме лични данни въз основа на Вашето съгласие, Вие имате право си по всяко време да оттеглите това съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди да го оттеглите.

Право на достъп - имате право да знаете какви Ваши лични данни обработваме.

Право да поискате копие от информацията, която държим за Вас.

Право на поправка - имате право да поискате коригиране на данните, които държим за Вас, ако същите са неточни или непълни.

Право да бъдете забравени - при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити.

Право на ограничаване на обработката - при определени обстоятелства можете да поискате да ограничим (спрем) обработването на Вашите лични данни.

Право на преносимост - Вие имате право да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друга организация.

Право на възражение - имате право да възразите срещу определени видове обработка, като например директен маркетинг.

Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране - Вие също имате право да не бъдете обект на автоматизираната обработка или профилиране.

Право на жалба: ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, можете да се обърнете към българската Комисия за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; телефон: +359 2 91 53 518; факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща:  kzld@cpdp.bg) или да заведете съдебно дело срещу Дружеството.

Право на участие в игрите на Радио Енерджи имат само лица, които са български граждани, навършили 18 години.

Как да се свържете с нас във връзка с настоящата информация за защита на данните?

За допълнителна и упражняване на някое от гореизброените Ви права, както и всякакви други запитвания и заявки, може да се свържете с нас на телефон:  02 / 951 51 00 или на email: gdpr@radioenergy.bg